search user menu
Datum javne prodaje: 14.12.2023
Datum kreiranja oglasa: 10.11.2023
Kontakt

Umetnička dela i reprintovi

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Umetnička dela i reprintovi

Tip

Ostalo


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Stečajni upravnik

Kontakt telefon

011/202-27-20;  011/202-11-14

Broj prodaje

-

Opis

Agencija za osiguranje depozita,Beograd, Knez Mihailova br.2 kao stečajni upravnik UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU i NOVE AGROBANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU OGLAŠAVA PRODAJU POKRETNE IMOVINE -UMETNIČKIH DELA I REPRINTOVA METODOM JAVNOG NADMETANjA.


Detaljan pregled sa početnim cenama možeti videti u prilogu "Umetnička dela".


Početna cena za umetnička dela NOVE AGROBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU i UNIVERZAL BANKE AD BEOGRAD U STEČAJU na javnom nadmetanju je u visini procenjene vrednosti.


Uvećanje cena se utvrđuje tako što se početna cena, odnosno svaka naredna utvrđena cena uvećava za 15% od navedene početne cene u svakom narednom licitacionom koraku 


Imovina Finansijskih institucija prodaje se u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju kupca. Stečajni upravnik finansijskih institucija i finansijske institucije ne garantuju da imovina koja se prodaje ima određene karakteristike u smislu kvaliteta ili da odgovara svrsi koju potencijalni ponuđač predviđa za tu imovinu i ne odgovaraju za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji. Smatra se da je učesnik na prodaji pre prodaje obavio razgledanje imovine koja se prodaje i svoju ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja imovine.


I  Otkup prodajne dokumentacije moguć je do 27.11 2023. godine:

 

Pravo na učešće u postupku prodaje javnim nadmetanjem mogu imati domaća i strana pravna i fizička lica ako su:

1) Otkupila prodajnu dokumentaciju u roku predviđenim oglasom; 2) Uplatila depozit na račun Agencije za osiguranje depozita u roku iz oglasa; 3) Dostavili blagovremenu, urednu i potpunu prijavu za učestvovanje na prodaji imovine; 4) Registrovana kao učesnici na javnom nadmetanju i pristupila javnom nadmetanju 5) Potpisala izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; 6) Potpisala izjavu kojom prihvataju da se imovina kupuje u viđenom stanju bez pružanja garancija i da stečajni upravnik i stečajni dužnik ne odgovaraju za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji; 7) Potpisala izjavu da neće potraživati nadoknadu troškova ili naknadu štete u slučaju da Agencija odluči da poništi ili ponovi oglas odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka; 8) Potpisala nacrt Ugovora o prodaji, čime potvrđuju da su saglasni sa tekstom ugovora; 9) Potpisala izjavu da su upoznati i u potpunosti saglasni sa nacrtom Ugovora o prodaji. 


Detaljniji podaci o predmetu prodaje (u daljem tekstu: „Prodajna dokumentacija'') biće dostupni zainteresovanim učesnicima nakon podnošenja zahteva za otkup prodajne dokumentacije i uplate naknade za prodajnu dokumentaciju u iznosu od:
1.    12.000,00 RSD (za domaća pravna ili fizička lica) ili 100,00 EUR (za strana pravna ili fizička lica) za umetnička dela NOVE AGROBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU, odnosno
2.    12.000,00 RSD (za domaća pravna ili fizička lica) ili 100,00 EUR (za strana pravna ili fizička lica) za umetnička dela UNIVERZAL BANKE AD BEOGRAD U STEČAJU.


Zahtev za dostavljanje prodajne dokumentacije i dokaz o uplati naknade na ime otkupa prodajne dokumentacije podnose se Finansijskoj instituciji, a cena/naknada za prodajnu dokumentaciju uplaćuje se na sledeći račun: 


1.    UNIVERZAL BANKA A.D BEOGRAD U STEČAJU, br. dinarskog računa: 780-266-90; br. deviznog računa: RS35170000000002500286, SWIFT: BACXRSBG (sa naznačenom šifrom prodaje L-10/23 u pozivu na broj). Dokaz o uplati i zahtev se predaju ili šalju preporučenom poštom zaključno sa 27.11.2023. godine na adresu: UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU, Knez Mihailova br. 2-4, 11000 Beograd.
2.    NOVA AGROBANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU, br. dinarskog računa: 780-263-02; br. deviznog računa: RS35205007210000144791 SWIFT: KOBBRSBG (sa naznačenom šifrom prodaje L-10/23 u pozivu na broj). Dokaz o uplati i zahtev se predaju ili šalju preporučenom poštom zaključno sa 27.11.2023. godine na adresu: NOVA AGROBANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU, Knez Mihailova br. 2-4, 11000 Beograd.

    Zahtev za dostavljanje Prodajne dokumentacije obavezno sadrži:
1.    za fizička lica: ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana ili broj pasoša (za strano lice), adresu na koju se dostavlja dokumentacija, broj telefona za kontakt, „e-mail“, šifru prodaje L-10/23 i fotokopiju (očitane podatke) lične karte ili pasoša (za strano lice);
2.    za pravna lica: poslovno ime, adresu sedišta, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, matični broj pravnog lica ili broj pod kojim se pravno lice vodi u matičnom registru i državu u kojoj je to lice registrovano (za strano lice), ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona za kontakt, „e-mail“, šifru prodaje L-10/23.

Prodajna dokumentacija (koja obuhvata sva umetnička dela Finansijske institucije za koju je otkupljena dokumentacija) biće predata u Finansijskoj instituciji u stečaju od strane ovlašćenog lica odnosno kontakt osobe Finansijske institucije u stečaju naznačene u ovom oglasu ili poslata preporučenom poštom zainteresovanom licu, sve u roku od tri radna dana od dana prijema dokaza o uplati i zahteva. Agencija, odnosno Finansijska institucija u stečaju, ne snosi odgovornost u slučaju gubitka odnosno zakašnjenja pri dostavljanju bilo kojeg dokumenta. Lice koje ne uplati cenu za Prodajnu dokumentaciju u roku predviđenom oglasom, neće steći status učesnika na prodaji, niti će mu biti dostavljena Prodajna dokumentacija.


II  Zainteresovana  lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju moći će da izvrše razgledanje umetničkih dela do  4.12.2023. godine za umetnička dela Nove Agrobanke a.d. Beograd u stečaju odnosno do 5.12.2023. godine za umetnička dela Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju, prema rasporedu koji se prethodno dogovori sa ovlašćenim licem Finansijske institucije i to radnim danom u periodu od 10.00 do 14.00 časova.


III Uplata depozita i dostavljanje prijave za učešće u prodaji imovine vrši se do 8.12.2023. godine  za umetnička dela Nove Agrobanke a.d. Beograd u stečaju, a do 11.12.2023. godine za umetnička dela Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju
-    Zainteresovana domaća lica koja uplaćuju depozit u dinarima, obavezna su da uplate depozit u iznosu navedenom u oglasu na račun Agencije za osiguranje depozita br. 840-967627-69, svrha uplate depozit za prodaju L-10/23, broj umetničkog dela i naziv finansijske institucije;
-    Zainteresovana strana lica koja uplaćuju depozit u evrima, obavezna su da uplate depozit u iznosu navedenom u oglasu na račun Agencije za osiguranje depozita br. RS 35325960150000070113 SWIFT: OTPVRS22, svrha uplate depozit za prodaju L-10/23, broj umetničkog dela i naziv finansijske institucije;
-    Dokaz o izvršenoj uplati depozita i original prijave zajedno sa celokupnom prodajnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno Agenciji, Beograd, Knez Mihailova br. 2, soba 218 (pisarnica), do 8.12.2023. godine do 15.30 časova ili se šalju preporučenom poštom zaključno sa 8.12.2023. godine. za umetnička dela Nove Agrobanke a.d. Beograd u stečaju, odnosno do 11.12.2023. godine za umetnička dela Univerzal banke a.d. Beograd u stečaju godine do 15.30 časova ili se šalju preporučenom poštom zaključno sa 11.12.2023
-    Prijave poslate poštom posle ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se razmatrati. Koverat mora biti zatvoren/zapečaćen, da ima naziv i adresu ponuđača i obavezno oznaku L-10/23, kao i naznaku,,NE OTVARATI OSIM U PRISUSTVU ODBORA ZA PRODAJU''. 
-    Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu. Na uplaćeni depozit ne obračunava se kamata.

Na povraćaj depozita nema pravo učesnik na licitaciji: čija je prijava za učešće na javnom nadmetanju odobrena, a koji se ne registruje za javno nadmetanje; učesniku koji se registrovao, a nije pristupio javnom nadmetanju; učesniku koji je stekao status učesnika, a koji ne prihvata početnu cenu na licitaciji; koji izlicitira najveću cenu, a ne potpiše zapisnik ili po pozivu ne zaključi ugovor o prodaji ili ne uplati kupoprodajnu cenu u rokovima iz Ugovora; učesniku koji je istakao drugu najvišu ponudu, a koji ne potpiše zapisnik ili po pozivu ne zaključi ugovor o prodaji ili ne uplati kupoprodajnu cenu u rokovima iz Ugovora; učesniku koji ne potpiše zapisnik o licitaciji; učesniku kome je izrečena mera udaljenja sa javnog nadmetanja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Pravilnikom o unovčavanju imovine finansijskih institucija u stečaju ili likvidaciji. 

Učesnicima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca depozit se vraća u roku od 8 radnih dana od dana javnog nadmetanja na račun učesnika na javnom nadmetanju koji je naveden u prijavi, u iznosu i u valuti u kojoj je uplaćen. Proglašenom drugom najboljem ponuđaču se vraća depozit u roku od 2 (dva ) dana od dana uplate kupoprodajne cene od strane proglašenog kupca.


IV Opis postupka prodaje javnim nadmetanjem – licitacijom

 Javno nadmetanje - licitacija će se održati na adresi Knez Mihailova br. 2, Beograd, sala na V spratu u 11,00 časova, i to:
-    za umetnička dela u vlasništvu NOVE AGROBANKE AD BEOGRAD U STEČAJU dana 14.12.2023. godine;
-    za umetnička dela u vlasništvu UNIVERZAL BANKE AD BEOGRAD U STEČAJU dana 15.12.2023. godine


Registracija učesnika počinje dva sata pre početka javnog nadmetanja, a završava se u 11,00 časova. 


Postupak javnog nadmetanja - licitacije, sprovodi Odbor za prodaju Agencije za osiguranje depozita. Licitacija je javna i mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica. Postupak licitacije se snima, odnosno o postupku prodaje se sačinjava trajni audio i video zapis. 


Ukoliko je samo jedno lice steklo status učesnika na licitaciji i prihvati početnu cenu taj učesnik se proglašava kupcem, a oglašena početna prodajna cena je prodajna cena.

Ukoliko su dva ili više lica stekla status učesnika na licitaciji, predsednik Odbora za prodaju - aukcionar oglašava početnu cenu i objavljuje iznos svakog narednog uvećanja cena.

Lice koje ponudi najveću cenu na javnom nadmetanju - licitaciji, proglašava se za kupca, nakon donošenja odluke Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita o rezultatima postupka prodaje, stečajni dužnik će obavestiti ponuđača čija je ponuda prihvaćena o rezultatima prodaje sa pozivom za zaključenje Ugovora o kupoprodaji  imovine.

Licu koje je proglašeno za pobednika - kupca na javnom nadmetanju - licitaciji, depozit se računa u uplaćenu cenu. Porezi, takse i ostali troškovi sačinjavanja i overe ugovora o kupoprodaji padaju na teret kupca. Pokretna imovina podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost.

Kupoprodajna cena se isplaćuje u rokovima predviđenim Ugovorom o kupoprodaji imovine, odnosno u roku ne dužem od 30 dana od dana zaključenja Ugovora.

Agencija zadržava pravo da izmeni uslove i rokove iz ovog javnog poziva, te da poništi ili ponovi oglas, odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka.

Ovlašćena lica, odnosno kontakt osobe za informacije u vezi sa ovim oglasom su:

Za UNIVERZAL BANKU A.D. BEOGRAD U STEČAJU
Tel.: 011/2022- 720
e-mail: office@ubbad.rs
www.ubbad.rs

Za NOVU AGROBANKU A.D. BEOGRAD U STEČAJU
Tel.: 011/2021-114,
e-mail: novaagrobankaustecaju@nova-agrobanka.rs
www.agrobanka.rs

www.aod.rs

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image