search user menu
Datum javne prodaje: 28.12.2023
Datum kreiranja oglasa: 13.11.2023
12 385 EUR

Kuća u Vašici

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Šid

Adresa

KO Vašica


...
Jemstvo

2.064,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

Milan Žugić - izvršitelj

Kontakt telefon

065/277-71-55 i 022/615-480

Broj prodaje

1

Opis

OGLAŠAVA SE PRVA javna prodaja nepokretnosti izvršnog dužnika i to: 

 

-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, zemljište pod zgradom i drugim objektom , površine 62 m2, na parceli broj 968, broj dela 1, na kojoj izvršni dužnik ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1, 
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, zemljište pod zgradom i drugim objektom , površine 18 m2, na parceli broj 968, broj dela 2, na kojoj izvršni dužnik ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1,
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, zemljište pod zgradom i drugim objektom , površine 12 m2, na parceli broj 968, broj dela 3, na kojoj izvršni dužnik, sa obimom udela od 1/1,
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, zemljište pod zgradom i drugim objektom , površine 26 m2, na parceli broj 968, broj dela 4, na kojoj izvršni dužnik ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1,
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, zemljište uz zgradu i drugi objekt , površine 500 m2, na parceli broj 968, broj dela 5, na kojoj izvršni dužnik, sa obimom udela od 1/1,
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, njiva 3. klase , površine 127 m2, na parceli broj 968, broj dela 6, na kojoj izvršni dužnik, sa obimom udela od 1/1,
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska br. 11, porodična stambena zgrada, površine 62 m2, na parceli broj 968, broj dela 1, na kojoj izvršni dužnik, ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1,
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, pomoćna zgrada, površine 18 m2, na parceli broj 968, broj dela 2, na kojoj izvršni dužnik, sa obimom udela od 1/1,
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, pomoćna zgrada, površine 12 m2, na parceli broj 968, broj dela 3, na kojoj izvršni dužnik, ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1,
-nepokretnosti upisane u list nepokretnosti broj 552 К.O. Vašica, ul. Proleterska, pomoćna zgrada, površine 26 m2, na parceli broj 968, broj dela 4, na kojoj izvršni dužnik, ima pravo svojine, sa obimom udela od 1/1;

 

II - Na nepokretnostima koje su predmet prodaje, ne postoje prava trećih lica koja umanjuju njenu vrednost, odnosno ne postoje stvarne i lične službenosti ili stvarni tereti koje kupac preuzima posle prodaje nepokretnosti.
IV – Zaključkom – utvrđuje se tržišna vrednost nepokretnosti posl.br. I.IV-32/21 od 24.02.2023. godine, javni izvršitelj Milan Žugić je utvrdio tržišnu vrednost predmetnih nepokretnosti  i to u iznosu od 2.414.995,00 dinara, na dan procene stručnog lica od  07.08.2023. godine s tim da je na ovom nadmetanju početna cena odmerena u visini od 60% procenjene vrednosti i iznosi 1.448.997,00 dinara;
V – Prvo javno nadmetanje će se održati dana 28.12.2023. godine, sa početkom u 13:00 časova u kancelariji javnog izvršitelja Milana Žugića, Trg Vojvođanskih brigada bb, sprat II, stan 8.
VI – Pravo učešća u nadmetanju imaju lica koja su prethodno položila jemstvo u visini 1/10 utvrđene tržišne vrednosti konkretne nepokretnosti i o tome dostavila dokaz javnom izvršitelju na ročištu za javnu prodaju, najkasnije dok javni izvršitelj ne objavi da se pristupa nadmetanju. Polaganja jemstva su oslobođeni izvršni poverilac i založni poverilac, ako njihova potraživanja dostižu iznos jemstva i ako bi se s obzirom na njihov red prvenstva i utvrđenu vrednost nepokretnosti, taj iznos mogao namiriti iz kupovne cene.
VII – Jemstvo se polaže u gotovom novcu uplatom na depozitni račun javnog izvršitelja Milana Žugića br. 160-496283-80 otvoren kod Inteza banke sa napomenom „jemstvo za učestvovanje u javnom nadmetanju“, sa pozivom na broj predmeta I.IV-32/21.
VIII – Ponudilac kome je dodeljena nepokretnost (kupac) dužan je da uplati ponuđeni iznos (cenu) u roku od 15 dana od dana javne prodaje na depozitni račun javnog izvršitelja Milana Žugića br.  160-496283-80  otvoren kod Inteza banke. Ako polaganje cene izostane, javni izvršitelj će proglasiti prodaju tom ponuđaču bez pravnog dejstva i pozvati sledećeg po redu ponuđača da uplati ponuđeni iznos.
IX – Ako više lica učestvuje u javnom nadmetanju, ponudiocima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, s tim da će se jemstvo za drugog i trećeg ponuđača zadržati do uplate ukupnog iznosa cene od lica sa boljom ponudom od njihove. Ukoliko sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne polože prodajnu cenu u roku, javni izvršitelj će prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položenog jemstva će se namiriti troškovi nove prodaje i nadoknaditi eventualna razlika između cene postignute na ranijoj i novoj prodaji.
X – Svi porezi i troškovi prenosa prava vlasništva padaju na teret kupca.
XI – Zainteresovana lica mogu da predmetnu nepokretnost razgledaju svakog radnog dana, što je izvršni dužnik dužan omogućiti. U protivnom, razgledanje nepokretnosti sprovešće se prinudnim putem uz asistenciju policije.
XII – Zaključak o prodaji objaviće se na oglasnoj tabli Osnovnog suda u Šidu i elektronskoj oglasnoj tabli Osnovnog suda u Šidu, s tim da izvršni poverilac može o svom trošku da objavi zaključak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaključku obavesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image