search user menu
Datum javne prodaje: 26.07.2024
Datum kreiranja oglasa: 19.06.2024
Kontakt

Umetnička dela i reprintovi

Kontaktirajte prodavca
Naziv

Umetnička dela i reprintovi

Tip

Ostalo


Grad

-


...
Prodavac / Poverilac

Stečajni upravnik

Kontakt telefon

011/202-27-20

Broj prodaje

-

Opis

Agencija za osiguranje depozita,Beograd, Knez Mihailova br.2 (u daljem tekstu: Agencija) kao stečajni upravnik UNIVERZAL BANKE A.D. BEOGRAD U STEČAJU  Knez Mihailova br. 2-4, Beograd, Matični broj: 06031676 (u daljem tekstu „Finansijska institucija“) OGLAŠAVA PRODAJU IMOVINE METODOM JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA - TENDEROM  (ŠIFRA PRODAJE: T- 8/24).

 

Detaljan opis pokretne imovine sa procenjenim vrednostima možete pogledati u prilogu oglasa: "Pokretna imovina".

 

Minimalno prihvatljiva ponuda za pokretnu imovinu - umetnička dela (slike) i reprintove je:
- u visini od 50% procenjene vrednosti za pokretnu imovinu od.red.br. 1 do 28;
- u visini od 80% procenjene vrednosti za pokretnu imovinu od.red.br. 29 do 35.

 

Imovina Finansijske institucije se prodaje u viđenom pravnom i faktičkom stanju bez prava na naknadnu reklamaciju kupca. Stečajni upravnik Finansijske institucije i Finansijska institucija ne garantuju da imovina koja se prodaje ima određene karakteristike u smislu kvaliteta ili da odgovara svrsi koju potencijalni ponuđač predviđa za tu imovinu i ne odgovaraju za nedostatke koje Kupci utvrde po izvršenoj prodaji. Smatra se da je učesnik na prodaji pre prodaje obavio razgledanje imovine koja se prodaje i svoju ponudu zasniva na sopstvenoj proceni stanja imovine.

 

Pravo na učešće u postupku prodaje javnim prikupljanjem ponuda mogu imati domaća i strana pravna i fizička lica ako su: 1) Otkupila prodajnu dokumentaciju u roku predviđenim oglasom; 2) Uplatila depozit na račun Agencije za osiguranje depozita u roku iz oglasa; 3) Dostavili blagovremenu, urednu i potpunu ponudu za učestvovanje na prodaji pokretne imovine; 4) Potpisala izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita; 5) Potpisala izjavu kojom prihvataju da se imovina kupuje u viđenom stanju bez pružanja garancija i da stečajni upravnik i stečajni dužnik ne odgovaraju za nedostatke koje kupci utvrde po izvršenoj prodaji; 6) Potpisala izjavu da neće potraživati nadoknadu troškova ili naknadu štete u slučaju da Agencija odluči da poništi ili ponovi oglas odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka ili ako iskoristi pravo da odbije ponudu za koju oceni da je neprihvatljiva; 7) Potpisala nacrt Ugovora o prodaji, čime potvrđuju da su saglasni sa tekstom ugovora, kao i izjavu da su upoznati i u potpunosti saglasni sa nacrtom Ugovora o prodaji. Spisak sve neophodne dokumentacije naveden je u okviru obrasca ponude.

 

I  Otkup prodajne dokumentacije moguć je do 10.07.2024. godine

Detaljniji podaci o predmetu prodaje (u daljem tekstu: „Prodajna dokumentacija'') biće dostupni zainteresovanim učesnicima nakon podnošenja zahteva za otkup prodajne dokumentacije i uplate naknade za prodajnu dokumentaciju u iznosu od 12.000,00 RSD (za domaća pravna ili fizička lica) ili 100,00 EUR (za strana pravna ili fizička lica).

Zahtev za dostavljanje prodajne dokumentacije i dokaz o uplati naknade se podnose Finansijskoj instituciji, a cena za prodajnu dokumentaciju se uplaćuje na sledeći račun:

UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU, br. dinarskog računa: 780-266-90; br. deviznog računa: RS35170000000002500286 SWIFT: BACXRSBG (sa naznačenom šifrom prodaje T- 8/24 u pozivu na broj);

Zahtev za dostavljanje Prodajne dokumentacije obavezno sadrži:
1.    za fizička lica: ime i prezime, adresu, jedinstveni matični broj građana ili broj pasoša (za strano lice), adresu na koju se dostavlja dokumentacija, broj telefona za kontakt, „e-mail“, šifru prodaje               T- 8 /24 (navesti i redni broj imovine) i fotokopiju (očitane podatke) lične karte ili pasoša (za strano lice);
2.    za pravna lica: poslovno ime, adresu sedišta, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, matični broj pravnog lica ili broj pod kojim se pravno lice vodi u matičnom registru i državu u kojoj je to lice registrovano (za strano lice), ime i prezime osobe za kontakt, broj telefona za kontakt, „e-mail“, šifru prodaje T- 8 /24 (navesti i redni broj imovine).

 

Prodajna dokumentacija će biti predata u Finansijskoj instituciji u stečaju od strane ovlašćenog lica odnosno kontakt osobe Finansijske institucije u stečaju naznačene u ovom oglasu ili poslata preporučenom poštom zainteresovanom licu, sve u roku od tri radna dana od dana prijema dokaza o uplati i zahteva. Agencija, odnosno Finansijske institucije u stečaju, ne snose odgovornost u slučaju gubitka odnosno zakašnjenja pri dostavljanju bilo kojeg dokumenta. Lice koje ne uplati cenu za Prodajnu dokumentaciju u roku predviđenom oglasom, neće steći status učesnika na prodaji, niti će mu biti dostavljena Prodajna dokumentacija.

 

Dokaz o uplati cene prodajne dokumentacije obavezno sadrži šifru prodaje T- 8/24 i naziv Finansijske institucije vlasnika imovine. Dokaz o uplati i zahtev se predaju ili šalju preporučenom poštom zaključno sa 10.07.2024. godine, na sledeću adresu:
UNIVERZAL BANKA A.D. BEOGRAD U STEČAJU, ul. Knez Mihailova br. 2-4, 11000 Beograd

 

II  Zainteresovana  lica koja otkupe prodajnu dokumentaciju moći će da izvrše razgledanje imovine do                             17.07.2024. godine, prema rasporedu koji se prethodno dogovori sa ovlašćenim licem Finansijske institucije i to radnim danom u periodu od 10.00 do 14.00 časova.


III Uplata depozita i dostavljanje ponude vrši se do 22.07.2024. godine
-    Zainteresovana domaća lica koja uplaćuju depozit u dinarima, obavezna su da uplate depozit u iznosu navedenom u oglasu na račun Agencije za osiguranje depozita br. 840-967627-69, svrha uplate depozit za prodaju T-  8/24 (navesti i redni broj imovine) i naziv finansijske institucije;
-    Zainteresovana strana lica koja uplaćuju depozit u evrima, obavezna su da uplate depozit u iznosu navedenom u oglasu na račun Agencije za osiguranje depozita br. RS 35325960150000070113 SWIFT: OTPVRS22, svrha uplate depozit za prodaju T- 8 /24, (navesti i redni broj imovine) i naziv finansijske institucije;
-    Dokaz o izvršenoj uplati depozita i original ponude zajedno sa celokupnom prodajnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno Agenciji, Beograd, Knez Mihailova br. 2, soba 218 (pisarnica), do 22.07.2024. godine do 15.30 časova ili se šalju preporučenom poštom zaključno sa 22.07.2024. godine. 
-    Ponude poslate poštom posle ovog roka smatraće se neblagovremenim i neće se razmatrati. Koverat mora biti zatvoren/zapečaćen, da ima naziv i adresu ponuđača i obavezno oznaku T- 8 /24, kao i naznaku,,NE OTVARATI OSIM U PRISUSTVU ODBORA ZA PRODAJU''. 
-    Depozit kupca se uračunava u prodajnu cenu. Na uplaćeni depozit ne obračunava se kamata;
-    Depozit se ne vraća:
1)    Proglašenom kupcu ukoliko u ostavljenim rokovima ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku i na propisan način;
2)    Drugom najpovoljnijem ponuđaču ukoliko je proglašen za kupca i u ostavljenim rokovima ne zaključi kupoprodajni ugovor ili ne uplati kupoprodajnu cenu u predviđenom roku i na propisan način. Proglašenom drugom najboljem ponuđaču se vraća depozit u roku od 2 (dva) dana od dana uplate kupoprodajne cene od strane proglašenog kupca.

 

IV Opis postupka prodaje javnim prikupljanjem ponuda - tenderom 
Javno otvaranje ponuda će se održati dana 26.07.2024. godine sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Agencije za osiguranje depozita, na adresi Knez Mihailova br. 2, Beograd, u sali na IV spratu. 

 

Ukoliko ponuda bude dostavljena u valuti različitoj u odnosu na valutu po kojoj je oglašena procenjena vrednost imovine, ista će radi jednoobraznosti biti preračunata u EUR po srednjem kursu NBS na dan otvaranja ponuda, Ponuda u kojoj cena nije navedena ili je data opisno neće biti razmatrana.

 

U postupku prodaje imovine javnim prikupljanjem ponuda, Odbor za prodaju javno otvara ponude u vreme i na mestu određenom oglasom. Otvaranju ponuda mogu da prisustvuju sva zainteresovana lica. Sprovođenje postupka prodaje vršiće se bez izuzetka, u skladu sa propisima kojima je uređena bezbednost i zdravlje na radu i internim aktima Agencije, a licima koja ne budu poštovala navedene propise i akta neće se omogućiti da učestvuju u postupku koji se sprovodi u prostorijama Agencije.

 

Postupak otvaranja ponuda se snima, odnosno o postupku prodaje se sačinjava trajni audio i video zapis. Odbor za prodaju saopštava podatke iz ponude, dostavljenu dokumentaciju i datum dostavljanja ponuda. Nakon donošenja odluke Odbora direktora Agencije za osiguranje depozita o rezultatima postupka prodaje, finansijska institucija u stečaju će obavestiti ponuđača čija je ponuda prihvaćena o rezultatima prodaje sa pozivom za zaključenje Ugovora o kupoprodaji imovine. Licu koje je proglašeno za kupca, depozit se računa u uplaćenu cenu.

 

Porezi, takse i troškovi sačinjavanja i overe ugovora o prodaji padaju na teret kupca. Pokretna imovina podleže plaćanju poreza na dodatu vrednost.

 

Ugovor se zaključuje i overava nakon dobijanja saglasnosti Agencije kojom se dozvoljava zaključenje ugovora o kupoprodaji imovine koja je predmet prodaje. Kupoprodajna cena se isplaćuje u celosti u rokovima predviđenim Ugovorom o prodaji.

 

Agencija zadržava pravo da izmeni uslove i rokove iz ovog javnog poziva, te da poništi ili ponovi oglas, odnosno postupak prodaje u bilo kojoj fazi postupka, kao i da odbije ponudu koju oceni kao neprihvatljivu.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image