search user menu
Datum javne prodaje: 27.10.2023
Datum kreiranja oglasa: 13.09.2023
37 620 EUR

Stambeni objekti i zemljište u Staroj Pazovi

Kontaktirajte prodavca
Struktura

Stambeni objekat


Grad

Stara Pazova

Adresa

Ul. Đure Domonji


...
Jemstvo

3.762,00

Tip nekretnine

Stambeni objekat

Kvadratura

-

Sprat

-

Grejanje

-

Ostalo

-


Prodavac / Poverilac

OTP banka

Kontakt telefon

064/896-51-41

Broj prodaje

-

Dokumenti

-

Opis

Na osnovu člana 35 Zakona o hipoteci, poverilac OTP Banka Srbija a.d.  oglašava AUKCIJSKU PRODAJU NEPOKRETNOSTI:


Na osnovu rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje broj 952-02-12-098-5603/2023, koje je dana 05.05.2023. godine donela Služba za katastar nepokretnosti Stara Pazova, a koje je postalo konačno dana 19.06.2023. godine, oglašavamo prodaju nepokretnosti i to:


-    Porodična stambena zgrada broj 1, prizemna, površine 75m2,  izgrađene na kat.parceli br 2747/2 KO Stara Pazova, ulica Đure Domonji br 71, Stara Pazova; 
-    Porodična stambena zgrada, br 2, Po+Pr, površine 44 m2, izgrađena na kat.parceli 2747/2 KO Stara Pazova, ulica Đure Domonji br 71/A, Stara Pazova; 
-    Porodična stambena zgrada- stambeni objekat sa garažom od 12 stambeni objekat sa garažom od 12 m2, zgrada br 3, prizemna, površine 62m2, na kat.parceli br 2747/2 KO Stara Pazova, ul Đure Domonji br 71/b, Stara Pazova
-    Kat.parcela br 2747/2 KO Stara Pazova, gradsko građevinsko zemljište koje čini zemljište pod zgradom-objektom br 1, površine 75 m2, zemljište pod zgradom-objektom br 2, površine 49 m2, zemljište pod zgradom-objektom br 3, površine 75 m2, zemljište uz zgradu-objekat 1a 65 m2, ukupne površine 3a, 64m2, ulica Đure Domonji, Stara Pazova


Početna cena na aukciji iznosi 37.620,00 EUR. Licitacioni korak utvrđuje se u visini od 500 EUR. 


Aukcija će se održati dana 27.10.2023. godine u 13:00 časova u prostorijama OTP Banke Srbija a.d., Bulevar Zorana Đinđića br. 50 a/b, Novi Beograd. Razgledanje imovine zainteresovanih lica mogu sa hipotekarnim poveriocem, OTP banka Srbija a.d. Novi Sad organizovati od dana objavljivanja oglasa, pa zaključno sa 25.10.2023.godine.


Opšti uslovi prodaje oglašenih nepokretnosti


Pravo učestvovanja imaju sva domaća i strana, pravna i fizička lica, koja se pojave u zakazano vreme na mestu organizovanja aukcije, dostave potrebnu dokumentaciju i uplate depozit u visini od 10% objavljene početne cene u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, na račun poverioca broj 325-0048291000919-33, sa naznakom „Za učešće na aukciji broj 952-02-12-098-5603/2023“, najkasnije 2 radna dana pre održavanja aukcije, o čemu će dostaviti dokaz o uplati. U slučaju zastupanja fizičkih lica, potrebno je uredno ovlašćenje u skladu sa zakonom. Novac mora biti uplaćen prenosom sa računa, kako bi na isti račun bio vraćen po završetku aukcije, osim u slučajevima kada se depozit ne vraća.
Sva zainteresovana lica koja izvrše uplatu depozita, potpisaće izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, u slučaju da na aukcijskoj prodaji steknu status kupca. Smatra se da je uplatom depozita učesnik dao ponudu za učešće na aukciji i prihvatio početnu cenu. Takođe, pravo na povraćaj depozita nema ni lice koje je uplatilo depozit a nije pristupilo prodaji, lice koje ne potpiše izjavu o gubitku prava na povraćaj depozita, lice koje ne prihvati početnu cenu na aukcijskoj prodaji i lice koje ne uplati kupoprodajnu cenu u roku od 15 dana od dana završetka aukcije. Uplaćeni depozit predstavlja deo kupoprodajne cene najpovoljnijeg ponuđača.


Registracija učesnika počinje najkasnije 20 minuta pre objavljenog vremena početka javnog nadmetanja, a završava se 5 minuta pre objavljenog vremena početka javnog nadmetanja.


Prilikom prijave, lica koja su uplatila depozit, dužna su da dostave dokumentaciju: 1. Prijavu za aukciju (popuniće je na licu mesta), 2. Isprave o legitimaciji: lična karta ili pasoš za fizička lica, dokaz o registraciji privrednog društva, izvod kojim se utvrđuje ovlašćeno lice i ovlašćenje za učestvovanje na aukciji i zaključenje kupoprodajnog ugovora za kupovinu nepokretnosti koja je predmet licitacije.


U slučaju da više lica ponudi istu cenu za nepokretnost i odbiju da dalje licitiraju, za kupca će biti odabrano ono lice koje je ranije uplatilo depozit za učestvovanje na aukciji, o čemu će kao dokaz služiti datum sa naloga za prenos.


Nepokretnost se kupuje u viđenom stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije. Banka ne odgovara za pravne i materijalne nedostatke na nepokretnosti, pravne nedostatke, poreske i komunalne troškove koji padaju na teret nepokretnosti, vlasnika ili trenutnog ili ranijih držalaca nepokretnosti.


Lice koje pobedi na aukciji dužno je da u roku od 15 dana od dana završetka javne aukcije položi iznos kupoprodajne cene, a u suprotnom će se smatrati da je odustalo od zaključenja ugovora. U slučaju odustanka, pravo na kupovinu ima drugi najbolji ponuđač. Porez na prenos apsolutnih prava, overa ugovora o kupoprodaji nepokretnosti i svi drugi troškovi u vezi sa kupoprodajom nepokretnosti, padaju isključivo na teret kupca nepokretnosti.


Za sve informacije o proceduri, uslovima i nepokretnosti, poverioca možete kontaktirati na telefon: (064) 896 51 41, ili putem elektronske pošte: Zastupanje@otpbanka.rs.

Kontaktirajte prodavca

PODELI OGLAS PUTEM

order_image
order_image
order_image
order_image